телефон
Обадете се сега:0877 700 870

FAQ

FAQ


Защо да ползвам услугите ви?

Какъв е пълния размер на вашето възнаграждение?

Колко бързо ще съберете моето вземане?

Ще мога ли да разбера какви какви действи са предприети срещу моя длъжник?

Какво може да се направи ако моят длъжник оспори вземането или откаже да го плати?

Каква е давността за едно вземане?

Може ли да бъде прекъсната давността на моето вземане?

Можете ли да ми окажете съдействие при необходимост от съдебно събиране на дълга?

Има ли значение откога вземането ми е станало дължимо?

Моята фирма работи с постоянни клиент. При събирането на вземанията няма ли да влошите отношенията ми с моите клиенти?

Какъв опит имате в събирането на вземания?

Предлагате ли консултации и обучение?

Как мога да ви възложа събиране на вземания?

Каква информация трябва да ви изпратя, за да започнете работа?

Какъв е начинът ви на работа?

 

Защо да ползвам услугите ви?

Длъжниците често плащат своят дълг, след като с тях се свърже агенция за събиране на вземания, дори и когато са отказвали плащане на своите кредитори, главно защото действията на агенцията за събиране на вземане увеличават психологическото безспокойство произтичащо от дълга. Освен това, длъжникът разбира, че кредиторът е трърдо решен да направи всичко възможно, за да получи своето вземане. Успешното съдебно събиране на едно вземане от друга страна ще увеличи значително размера на дълга, както и може да затрудни дейнстта на длъжника при налагена на обезпечителни мерки. Незиправните длъжници биват включвани в списъци, които имат неофициален характер за различни търговски, финансови и бакови институции.

Начало

Какъв е пълния размер на вашето възнаграждение?

Принципът ни на работа при извънсъдебното събиране на вземания е „НЯМА ПЛАЩАНЕ НА ДЪЛГ, НЯМА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ”. Има няколко основни фактора, които определят размера на възнаграждението: изминалия период след падежа на дълга е най-важния фактор. Други важни фактори са размера на вземането, наличие на документи удостоверяващи задължението за плащане, безспорност на вземането, финансово състояние на длъжника.

Начало

Колко бързо ще съберете моето вземане?

Правим пълно проучване на конкретния случай в рамките на 24 часа от получаване на документите, удостоверяващи задължението, след което изпращаме официално, аргументирано писмо до длъжника. След удостоверяване на получаването на първото писмо, провеждаме телефонни разговори и изпращаме допълнителни уведомления. Успяваме да съберем някои от вземанията в първите 4-5 дни, докато за други може да са необходими години. Има длъжници, които не успяваме да открием, други оспорват дълга, а трети просто не са кооперативни. Обикновенно събираме голяма част от вземанията в първите 90 дни

Начало

Ще мога ли да разбера какви какви действи са предприети срещу моя длъжник?

При желание от страна на клиента, изпращаме месечен доклад за извършените действия спрямо конкретния длъжник, информация за дължимите плащания при разсрочено вземане и др. В зависимост от нуждите на клиента предлагаме изпращане и на допълнителна информация.

Начало

Какво може да се направи ако моят длъжник оспори вземането или откаже да го плати?

Ако длъжникът оспори вземането му предоставяме доказателства за наличието на дълга, които обикновено са получените от клиента документи, както и аргументирано се опитваме да го убедим във фактическата и правна безспорност на задължението. Понякога и в зависимост от конкретното оспорване, може да се наложи да поискаме от клиента допълнителни документи, удостоверяващи дълга. Ако длъжникът просто отказва да плати в зависимост от конкретния казус и след оценка на възможностите за успех, предлагаме на клиента да започнем съдебно събиране на вземането, чрез заповедно или исково съдебно производство. Фактори, които са от съществено значение за започването на съдебно събиране на вземане са: документите удостоверяващи вземането, финансовото състояние на длъжника, разходите за съдебното производство и др. Дори когато в конкретния случай съдебното събиране на едно вземане се определя като „несигурно”, кредиторът може да поиска заповане на съдебно производство, напр. за да не се погаси вземането по давност.

Начало

Каква е давността за едно вземане?

С изтичането на петгодишна давност се погасяват всички вземания, за които законът не предвижда друг срок. С тригодишна давност се погасяват: 1) вземания за възнаграждение за труд, за които не е предвидена друга давност; 2) вземания за обезщетения и неустойки от неизпълнен договор; 3) вземания за наме, лихви и други периодични плащания.

Начало

Може ли да бъде прекъсната давността на моето вземане?

Давностния срок може да бъде прекъснат, след което започва да тече отново. Давността се прекъсва: 1) с признававане на вземането на длъжника; 2) с предявяване на иск или възражение или искане за започване на помирително производство, като ако не бъдат уважени давността не се смята за прекъсната; 3) с предприемане на действия за принудително изпълнение.

Начало

Можете ли да ми окажете съдействие при необходимост от съдебно събиране на дълга?

Ние ще направим всичко възможно да съберем вашия дълг извънсъдебно. Ако понякаква причина това не може да бъде направено, и при съгласие от ваша страна, ще предоставим казуса на адвокатите, включени в нашия екип, които са с богат професионален опит. Разботин с асоциирани адвокати от цялата страна, с оглед събирането на вземанията. В хода на целия процес на съдебно събиране на вземането оставаме лично ангажирани, като съдействаме на съответния адвокат и ви изпращаме актуална информация за развитието на казуса.

Начало

Има ли значение откога вземането ми е станало дължимо?

Времето, което е изтекло от датата на, която вземането е станало изискуемо и е настъпил неговия падеж е от съществено значение, както за вероятността за успешното му събиране, така и за определяне на възнаграждението ни. Колкото по стар е дълга, толкова по-трудно е неговото събиране. Проучването на събираемността на вземанията показва, че най-подходящото време за възлагане на сънирането на вземането е в срок от 60-90 дни от датата на неговия падеж. Ако се съобразявате с това правило бихте постигнали максимална събираемост ба вашите вземания, при минимални разходи.

Начало

Моята фирма работи с постоянни клиент. При събирането на вземанията няма ли да влошите отношенията ми с моите клиенти?

При събирането на вземанията винаги се стараем да запазваме „добрия тон”. Някои от нашите клиенти ни дават специални инструкции относно начина на процедиране с конкретни клиенти, с които задължително се съобразяваме. Много често се оказва, че някои от лошите платци, започват изрядно да погасяват своите задължения. Приоритет за нас е запазването на добрите търговски отношения между нашия клиент и неговите съконтагрнти.

Начало

Какъв опит имате в събирането на вземания?

В нашия екип сме се постарали да включим експерти при воденето на преговори, лица с психологическо, юридическо, финансово образование. Всички служители преминават вътрешно обучение, както и през повишаване на квалификацията съобразно наложените световни способи и стандарти за дейността.

Начало

Предлагате ли консултации и обучение?

За своите клиенти предлагаме консултации и изработване на стратегия за намаляване на несъбираемите вземания, в зависимост от тяхната дейност. Провеждаме и обучение на служителите на дружества, с цел запознаване с възможностите за ограничаване на неплатените задължения, поведение при водене на преговори с клиенти, начини за гарантиране на плащания.

Начало

Как мога да ви възложа събиране на вземания?

Бихте могли да се свържете с нас, като попълните формата за запитване, като ни изпратите мейл или просто като ни се обадите. При постигането на съгласие да работим заедно, ще подпишем, споразумение, с което ни възлагате събирането на вземането.

Начало

Каква информация трябва да ви изпратя, за да започнете работа?

След като получим информация за вашето име или представляваното дружество, адрес, телефонен номер и мейл, ще ни бъдат необходими и данни за длъжника, а именно: име, адрес, телефон за контакт, размер на вземането, както и датата, от която е дължимо. Ще ни бъдат необходими и всички документи, които удостоверват съответното вземане. В повечето случаи, с колкото повече данни и документи разполагаме, толкова по-лесно бихме могли да избегнем евентуални противопоставяния от длъжника и да получите ефективно плащане.

Начало

Какъв е начинът ви на работа?

Всяко едно вземане се регистрира в нашата база данни при самото му постъпване, като незабавно започва работата по него. Изпращаме официално, аргументирано писмо до длъжника, както и изпращаме на напомнителни писма, провеждаме телефонни разговори, а при необходимост и лични срещи. Изготвямее и организиранме подписването на документи които удостоверяват дълга или споразумения за неговото разрочено изплащане, след предварително одобрение от клиента. След получаване на съгласие за плащане на вземането, продължаваме да работим до ефективното му получаване от клиента. Всички суми постъпват директно по банковата сметка на клиента.

Начало

Често задавани въпроси: Свали тук

FAQ Контакти
Препоръки Вижте препоръките ни
FAQ Често задавани въпроси
Qllective