телефон
Обадете се сега:0877 700 870

Други услуги

Услуги

Проучване

Преди да сключите договор с нов клиент или да предприемете съдебни действия за събиране на вземане на значителна стойност е препоръчително да бъде проучено финансовото състояние на съответното физическо лице или търговско дружество.

Ние ви предлагаме изготвянето на подробни справки и кредитни докади отразяващи финансовото и правното състояние на вашите длъжници. Подобна информация ще ви позволи да вземете правилното решение в конкретния случай. Предлагаме ви възможност да получите подробно проучване от което да установим какво е мнението на други клиенти и доставчици работещи с този клиент. Докладите, които ви предлагаме ще бъдат съобразени напълно с информацията, която искате да получите.

Съдебно събиране

В случай, че не успеем извънсъдебно да съберем вашето вземане ще ви предоставим безплатен правен съвет за възможните съдебни действия, които е препоръчително да бъдат предприети в конкретния случай. Нашият екип от юристи и адвокати с богат професионален опит ще изготви всички необходими документи за започване на съдебната процедура.

В зависимост от казуса е възможно да бъде изискано от съда да допусне обезпечение на бъдещ иск, с което да се гарантира плащане на задължението посредством запор на бнковите сметки на длъжника, възбрана на недвижимите му имоти и др. Понякога е препоръчително да се започне директно със заповедно производство или искане за издаване на европейска заповед за изпълнение. Адвокатите ни компетентно ще защитават интереси ви като ваши процесуални представители в исковите производства. Ще ви предоставим съдействие като ви напътстваме и в изпълнителното производство до окончателното получаване на дължимите ви се суми.

Разполагаме с наши сътрудници на територията на цялата страна, като всички направени от вас разходи в съдебните производства включващи съдебни такси, хонорари на адвокат и съдебен изпълнител, се добавят към размера на дължимата сума и се събират от имуществото на длъжника.

Изкупуване

Ние бихме могли да ви предложим евентуално изкупуване на вашето вземане след като се запознаем с конкретния казус, документите с които разполагате и финансовото състояние на длъжника. Ако вземането ви е събираемо, но не желаете да губите време и ресурс за неговото събиране, очакваме да се свържете с нас, за да обсъдим условията за изкупуването му.

Медиация

Когато и двете страни в търговски спор желаят запазването на добрия тон и продължаване на добросъвестни отношения, но имат противоречия относно конкретен казус, ви предлагаме да възложите неговото разрешаване на професионален медиатор. По този начин ще постигнете получаването на безпристрастно решение, което ще бъде направено в кратки срокове и без да заплащате големи такси.

Не трябва да забравяте, че и най-професионалното съдебно решение е по лошо от постигането на споразумение между страните. Направените от страните компромиси за уреждането на спора често са в по-малък размер отколкото разходите за разрешаването му по съдебен път. Важно е да се има предвид и че осъдителното съдебно решение не винаги води до резултат изразяващ се във финансово удовлетворяване на спечелилата страна.

Когато запазването на добрия тон в преговори с клиенти е от съществено значение за вас, бихме могли да ви представляваме като защитаваме изцяло вашите интереси. При осъществяването на представителство се съобразяваме с инструкциите на клиента и запазване на съответнот ниво на конфиденциалност. Предлагаме посредничество за разрешаване на възникнал спор, между страните, както и аргументирано и професионално становище за споразумение. Практиката показва, че често лошото наглед споразумение е по-добро от евентуалното съдебно решение. При изричното съгласие на страните по определен спор, предлагаме неговото доброволно решаване чрез медиация от трето, неутрално и безпристрастно лице – медиатор.

Обучение

Предлагаме ви разработването на индивидуална стратегия за намаляване на несъбираемите вземания, в зависимост от вашата дейност. Организираме провеждането на обучение на ваши служители с цел запознаване с възможностите за ограничаване на неплатените задължения, поведение при водене на преговори с клиенти, начини за гарантиране на плащания.

Международно събиране

Благодарение на сътрудничеството ни с множество дружества специализирани в извънсъдебното и съдебно събиране на вземания бихме могли да ви предложим извършването на тези услуги в множество държави. Имаме редица успешни случаи, в които съвместно с нашите местни партньори сме постигнали извънсъдебно събиране на вземания в Полша, Великобритания, Испания, Италия, Румъния, Гърция и Търция.

Ако имате вземане от чуждестранен партньор очакваме да се свържете с нас, за да ви информираме за условията по събирането му.

FAQ Контакти
Препоръки Вижте препоръките ни
FAQ Често задавани въпроси
Qllective