телефон
Обадете се сега:0877 700 870

Извънсъдебно

Контролирано събиране

Гарантирано събиране

гарантирано събиране на вземания

За гарантираното събиране на вашите вземания ви препоръчваме да сключите застраховка срещу вътрешен търговски риск, предлагана от БАЕЗ.

Предмет на застраховката са плащания по договори за продажба на стоки или предоставяне на услуги с период на отсрочване на плащането до 2 години.

Покрити са търговските рискове (неплатежоспособност и забавяне на плащането), свързани с българския купувач – контрагент по търговската сделка.

Длъжник е юридическо лице, регистрирано като търговец на територията на Република България.

Кредитен лимит (застрахована сума) е максималният размер на покритие от Застрахователя на плащанията по договора за продажба на стоки или услуги към определен длъжник във всеки един момент по време на действие на полицата.

Застрахователното обезщетение се изплаща когато се е сбъднал покрит по застрахователната полица риск. Размерът му е до уговорения в застрахователната полица процент на застрахователно обезщетение и е в рамките на одобрения към съответния длъжник кредитен лимит.

Формата на сключване на застрахователния договор е рамкова застрахователна полица, която обхваща целия оборот на Застрахования, с изключение на осъществените доставки при условията на авансово плащане и потвърден неотменяем акредитив от българска банка.

Тарифните числа (Застрахователната премия) се определят след анализ на финансовото състояние на длъжниците и поетия от Застрахователя риск, като застрахователната премия се начислява върху реализираните продажби при условията на отсрочено плащане.

Ако желаете да ви предоставим повече информация, изпратете запитване или се обадете на 0877 700 870.

FAQ Контакти
Препоръки Вижте препоръките ни
FAQ Често задавани въпроси
Qllective